Izba Skarbowa w Łodzi wyjaśniła, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokonują podziału kosztów na koszty bezpośrednio związane z przychodami i koszty pośrednie. Jako koszty pośrednie przyjmowane są np. koszty funkcjonowania podatnika, których ponoszenie jest związane z całokształtem działalności.

W analizowanej sprawie brak jest możliwości powiązania z konkretnym przychodem podatnika wydatków związanych ze skorzystaniem z usług firmy doradczej w zakresie sporządzenia wniosku o dofinansowanie. Koszty te są jednak związane z przedmiotem działalności spółki, bowiem służą uzyskaniu dofinansowania w ramach tej działalności. Zatem, są to koszty związane z funkcjonowaniem spółki i jako takie stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów i powinny być potrącane w dacie ich poniesienia.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 28 października 2011 r. (nr IPTPB3/423-166/11-2/KJ).