Zmiana ta wynika z obwieszczenia ministra środowiska z 13 października 2011 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2012 (M.P. nr 95, poz. 963). Wzrosną również kary administracyjne wymierzane za usuwanie drzew i zniszczenie zieleni. Przedsiębiorcy często mają wątpliwości, czy takie wydatki można zaliczyć do kosztów podatkowych. Najistotniejsze w tym względzie jest rozróżnienie między opłatami a karami. Wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa przez organ gminy (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) wiąże się z wymierzeniem opłaty. Zdaniem Katarzyny Krawczyk, eksperta podatkowego z KPMG, opłaty tego rodzaju przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Możliwość taka istnieje, o ile wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, a ustawodawca nie ujął go w wykazie wydatków nieuznawanych za koszty podatkowe.

Opłaty za umożliwienie wycięcia drzewa są kosztami pośrednimi, gdyż nie można ich powiązać z konkretnymi przychodami.

– W związku z tym można je zaliczyć do kosztów podatkowych w momencie poniesienia opłaty lub, jeśli zostały poniesione w związku z przygotowaniem inwestycji, powinny być one uwzględnione w wartości realizowanej inwestycji – mówi Katarzyna Krawczyk.

Z kolei jeżeli przedsiębiorca usunie drzewo bez pozwolenia, wówczas zapłaci karę administracyjną w wysokości trzykrotnej opłaty. Katarzyna Krawczyk ostrzega, że przedsiębiorca nie może zaliczyć tego wydatku o charakterze sankcyjnym do kosztów uzyskania przychodów. Poza tym w kosztach podatkowych, czy też odpowiednio w wartości realizowanej inwestycji, nie ujmie również kar administracyjnych wymierzanych m.in. za usunięcie krzewów oraz w związku ze zniszczeniem drzew, krzewów lub terenów zieleni na skutek wykonywania niewłaściwych zabiegów pielęgnacyjnych.

PRZYKŁAD

Zaliczenie do kosztów

W 2012 r. podatnik za usunięcie sosny o obwodzie pnia 100 cm uiści opłatę w wysokości 8249,97 zł, wynikającą z iloczynu: 100 (obwód pnia) x 34,81 (stawka opłaty za 1 cm) x 2,37 (współczynnik określony przez ministra). Dla porównania opłata w bieżącym roku za takie drzewo wynosi 8065,11 zł. Opłaty te można zaliczyć do kosztów.