Najbliższy egzamin na doradcę podatkowego odbędzie się 5 – 8 marca 2012 r., ale osoby, które chcą zdobyć uprawnienia doradcy, powinny jak najszybciej złożyć wniosek.
Kandydaci na doradców, którzy składają wnioski o dopuszczenie na egzamin pisemny, są rozczarowani przepisaniem na kolejny wolny termin. Przykładowo osoba, która na kilka dni przed upływem terminu złożyła wniosek na egzamin, który wyznaczony był na październik, nie została dopuszczona do egzaminu. Resort finansów informował takie osoby, że zostaną powiadomione o kolejnym terminie.
Ministerstwo wyjaśniło nam, że zgodnie z par. 10 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 2 listopada 2010 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego (Dz.U. nr 212, poz. 1390) osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do egzaminu składa do komisji egzaminacyjnej, nie później niż do 30 dnia przed wyznaczonym terminem części pisemnej egzaminu, wniosek o dopuszczenie do egzaminu. Natomiast terminy części pisemnej i ustnej egzaminu dla poszczególnych kandydatów są wyznaczane zgodnie z kolejnością złożonych wniosków.