Kandydaci na doradców, którzy składają wnioski o dopuszczenie na egzamin pisemny, są rozczarowani przepisaniem na kolejny wolny termin. Przykładowo osoba, która na kilka dni przed upływem terminu złożyła wniosek na egzamin, który wyznaczony był na październik, nie została dopuszczona do egzaminu. Resort finansów informował takie osoby, że zostaną powiadomione o kolejnym terminie.

Ministerstwo wyjaśniło nam, że zgodnie z par. 10 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 2 listopada 2010 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego (Dz.U. nr 212, poz. 1390) osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do egzaminu składa do komisji egzaminacyjnej, nie później niż do 30 dnia przed wyznaczonym terminem części pisemnej egzaminu, wniosek o dopuszczenie do egzaminu. Natomiast terminy części pisemnej i ustnej egzaminu dla poszczególnych kandydatów są wyznaczane zgodnie z kolejnością złożonych wniosków.

Kandydat na doradcę podatkowego za dwa egzaminy: pisemny i ustny, musi zapłacić 900 zł

A zatem, teoretycznie kandydaci mogą zgłaszać się na egzaminy najpóźniej do 30 dnia przed wyznaczonym terminem. W praktyce, aby mieć zapewnione miejsce, najlepiej złożyć wniosek wcześniej.

Kandydaci muszą jednak pamiętać, że przed złożeniem dokumentów do komisji trzeba za egzamin zapłacić 900 zł. Poza tym kandydat musi złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu oraz oświadczenie że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. Potrzebny jest też odpis dyplomu dokumentującego posiadanie wyższego wykształcenia lub jego kopię poświadczoną notarialnie. Dokumenty trzeba przesłać na adres MF.