Zmianę tę wprowadza ustawa z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorstw (Dz.U. nr 232, poz. 1378). Dotyczy ona osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjne Agencji Własności Rolnych Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) tak jak dotychczas wpłaty dokonuje się bez wezwania — na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15. dnia każdego miesiąca (poza styczniem).

Bogumiła Szwarc, starszy konsultant w Baker Tilly Poland, wyjaśnia, że jeżeli wartość tego podatku nie jest istotna, ujęcie tego kosztu w księgach rachunkowych następuje w momencie jego naliczenia (tj. do 31 stycznia) zapisem: strona Wn konta 450 – Podatki i opłaty, strona Ma konta 220 – Rozrachunki publicznoprawne. Z kolei wpłatę należy ująć: strona Wn konta 220 – Rozrachunki publicznoprawne, strona Ma konta 130 – Rachunek bieżący.

W przypadku uznania przez podmiot kwoty podatku za istotną konieczne jest dokonanie jego rozliczenia w czasie

– podkreśla Bogumiła Szwarc.

Zarachowanie rocznej opłaty do rozliczenia w czasie może przebiegać w następujący sposób: strona Wn konta 450 – Podatki i opłaty, strona Ma konta 220 – Rozrachunki publicznoprawne oraz dodatkowo strona Wn konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne, strona Ma konta 490 – Rozliczenie kosztów.

Z kolei miesięczny odpis księguje się: strona Wn konta 490 – Rozliczenie kosztów, strona Ma konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne.