W przypadku, gdy gminy przekazały związkowi międzygminnemu budowle w zarząd, związek nie stał się podatnikiem podatku od nieruchomości – orzekł WSA w Warszawie.
Skarżącym był związek międzygminny wodociągów i kanalizacji, któremu gminy przekazały budowle, sieć wodociągową (włącznie z rurami i oczyszczalnią), w administrowanie. Przekazanie nastąpiło na podstawie uchwał rad gmin. Związek twierdził, że nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości, ponieważ nie jest właścicielem budowli przekazanych mu w zarządzanie.

2 proc. wynosi maksymalna stawka podatku od nieruchomości od wartości budowli

Ze stanowiskiem skarżącego zgodził się sąd. Orzekł, że związek międzygminny nie jest podatnikiem, ponieważ nie spełnia przesłanek określonych w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Stanowi on, że podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości. Sąd wyjaśnił, że związek międzygminny nie jest ani właścicielem, ani posiadaczem nieruchomości przekazanych mu w zarząd.
Wyrok jest nieprawomocny.
Wyrok WSA w Warszawie z 17 listopada 2011 r., sygn. akt III 2799/10