Wiesława Dróżdż: Z obowiązku wykazania w zeznaniu wszystkich dochodów nie zwalnia nawet błąd płatnika.

Wiesława Dróżdż, Ministerstwo Finansów

W ostatniej uchwale NSA w pełnym składzie Izby Finansowej stwierdził, że wartość abonamentów medycznych, które pracodawca opłaca pracownikom, jest ich przychodem do opodatkowania. Czy resort jest zadowolony z tej decyzji sędziów?
Wiesława Dróżdż, Ministerstwo Finansów Fot. Archiwum / DGP
Podjęta 24 października 2011 r. (sygn. akt II FPS 7/10) uchwała podtrzymująca dotychczasowe stanowisko NSA wyrażone w uchwale siedmiu sędziów z 24 maja 2010 r. (sygn. akt II FSK 1/10) ostatecznie utrwaliła pogląd prezentowany zarówno przez ministra finansów, jak i organy podatkowe, że wartość zindywidualizowanych abonamentów zakupionych przez pracodawcę jest przychodem ze stosunku pracy podlegającym opodatkowaniu. Jest to nieodpłatne świadczenie, a przychód z tego tytułu powstaje w momencie otrzymania uprawnienia do korzystania z usług medycznych, a nie w momencie skorzystania z konkretnej usługi medycznej.
Co powinni zrobić pracodawcy, którzy nie odprowadzali PIT od pakietów?
Odpowiedzialność płatnika dotyczy podatku niepobranego lub podatku pobranego, a niewpłaconego. Płatnikowi, który nie dopełnił tych obowiązków, np. nie pobrał i nie wpłacił podatku od świadczenia, przysługuje prawo do skorygowania deklaracji PIT-4R i odprowadzenia zaległego podatku na rachunek organu podatkowego wraz z odsetkami za zwłokę oraz skorygowania informacji PIT-11. Nieskorzystanie z tego uprawnienia oznaczać będzie wszczęcie postępowania podatkowego i wydanie decyzji o odpowiedzialności podatkowej płatnika.
Czy pracownicy muszą wykazać przychód z abonamentu w PIT?
Błąd płatnika nie zwalnia podatnika z obowiązku wykazania w zeznaniu wszystkich dochodów podlegających opodatkowaniu. Obowiązek ten ciąży na podatniku również wtedy, gdy podatek nie został pobrany przez płatnika, a podatnik wiedział o wszystkich uzyskanych przez siebie dochodach.
W sytuacji niewykazania wszystkich dochodów podatnik również ma możliwość skorygowania PIT za lata, w których nie wykazał dochodu, w tym przypadku świadczenia z tytułu abonamentu medycznego. Korekta zeznania będzie polegała na uwzględnieniu w nim dochodu uzyskanego z tego tytułu.
Podatnik ma obowiązek zapłaty PIT od wszystkich dochodów podlegających opodatkowaniu, również od wartości pakietu medycznego. W przypadku niezapłacenia PIT do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnik musi naliczyć odsetki za zwłokę.