Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (International Accounting Standard Board IASB) pracuje nad MSR – Przychody z tytułu umów z klientami. Nowy standard ma zastąpić obecny: MSR 11 – Umowy o usługę budowlaną i MSR 18 – Przychody.

Projekt przewiduje nowy model ujmowania przychodów, który miałby zastosowanie do wszystkich umów z klientami z wyjątkiem umów leasingu, instrumentów finansowych, umów ubezpieczeniowych. Wydanie standardu planowane jest na 2012 rok.

Michał Litwinowicz, starszy menedżer w PwC wyjaśnia, że projekt definiuje proces rozpoznania przychodów w kilku etapach. Są to: identyfikacja kontraktu z klientem, identyfikacja zobowiązań do świadczenia usługi, ustalenie ceny transakcyjnej, alokacja ceny transakcyjnej do poszczególnych zobowiązań oraz rozpoznanie przychodu. Z każdym z tych etapów związanych jest wiele wątpliwości praktycznych. Jedną z istotnych zmian wynikających z proponowanego standardu jest wprowadzenie zasady rozpoznania przychodu w momencie przejęcia przez odbiorcę kontroli nad wyrobami gotowymi, towarami czy usługami.

Michał Litwinowicz podkreśla, że może to oznaczać istotne przesunięcie w czasie (w porównaniu z obecnie funkcjonującymi modelami) momentu rozpoznania przychodu, w szczególności dla spółek stosujących wycenę przychodów na podstawie stopnia zaawansowania świadczonej usługi.