W ubiegłym roku wydała ona dość kontrowersyjny projekt w tym zakresie. Marcin Samolik, starszy menedżer w Deloitte, przypomina, że podstawową wówczas propozycją zmian było traktowanie wszystkich umów leasingu jako pozycje bilansowe. Oznacza to, że wyeliminowany zostałby leasing operacyjny. Dodatkowo przedstawione zostały nowe zasady ustalania okresu leasingu, płatności leasingowych oraz stopy dyskontowej, odmienne od zasad obowiązujących w MSR 17 Leasing. O ile w przypadku leasingobiorców został wprowadzony jeden model księgowania leasingu, to w przypadku leasingodawców nadal miały obowiązywać dwa, i wybór miał być oparty na analizie ryzyk i korzyści.

– Projekt standardu spotkał się ze znaczną krytyką ze strony respondentów – podkreśla Marcin Samolik.

W 2011 r. Rada postanowiła więc utrzymać podstawową proponowaną zmianę, tj. traktowanie – tylko z nielicznymi wyjątkami – wszystkich umów leasingu jako pozycje leasingowe, jednak zarówno po stronie leasingodawców i leasingobiorców miałby obowiązywać już tylko jeden model księgowania. Również zasady ustalania okresu leasingu oraz płatności leasingowych nie byłyby już tak bardzo odmienne od tych z MSR 17.

Nowy standard będzie oznaczał dla wielu leasingobiorców istotne zmiany w bilansie, ponieważ oprócz wszystkich umów leasingu operacyjnego będą oni musieli ująć w nim np. umowy najmu powierzchni biurowej, produkcyjnej lub magazynowej.