Adres zamieszkania, posiadane rachunki bankowe, ruchomości i nieruchomości, wysokość uzyskiwanych dochodów, ich źródła, miejsce i rodzaj zatrudnienia, forma oraz miejsce prowadzenia biznesu – to tylko część danych, którymi będą wymieniać się polskie i zagraniczne organy podatkowe (egzekucyjne). Taka propozycja została zawarta w założeniach do projektu ustawy o wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu podatków, ceł i innych należności publicznoprawnych opracowanych przez Ministerstwo Finansów. Są one związane przede wszystkim z dostosowaniem naszych regulacji do dyrektywy Rady 2010/24/UE.

W Polsce całą procedurą zajmie się centralne biuro łącznikowe zlokalizowane w Izbie Skarbowej w Poznaniu. Ma ona doświadczenie i odpowiednią kadrę do tego typu aktywności.

– Nowa ustawa powinna gwarantować sprawność, rzetelność, przejrzystość i szybkość działań organów państwa na gruncie międzynarodowej współpracy w zakresie korzystania z wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności – tłumaczy Wiesława Dróżdż z resortu finansów.

Dodaje, że obecnie zagadnienia dotyczące udzielania pomocy obcemu państwu oraz korzystania z jego pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych uregulowane są w ustawie egzekucyjnej. Zadania, które mają być powierzone centralnemu biuru łącznikowemu, wykonuje obecnie minister finansów.

Po wprowadzeniu nowej ustawy zarówno Polska będzie mogła prosić obce państwo o dane konkretnej osoby, jak i zagraniczna administracja będzie miała prawo zawnioskować o dane swojego podatnika.

Cała komunikacja ma odbywać się drogą elektroniczną, chyba że skorzystanie z e-formularza będzie niemożliwe. Wtedy trzeba będzie skorzystać z usług poczty i przesyłki za potwierdzeniem odbioru. Informacje mają być przekazywane w ciągu sześciu miesięcy.

Co istotne, jeśli polski urząd zwróci podatek na przykład obywatelowi Niemiec, który ma jakieś zaległości, centralne biuro łącznikowe będzie jednocześnie informować o zwrocie niemiecką administrację. Informacje w tym zakresie mają być przekazywane natychmiast.

Współpraca międzynarodowa będzie dotyczyć ściągania większego zakresu należności. Będą to m.in. wszystkie podatki i cła (w tym również te pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego). Nowej ustawy nie będzie się jednak stosować np. do obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne.

Od należności pieniężnych obcych państw objętych jednolitym tytułem wykonawczym będą naliczane odsetki zgodnie z zasadami przewidzianym w Ordynacji podatkowej.

Są też dobre informacje dla dłużników. Organ egzekucyjny na wniosek obcego państwa będzie mógł szybciej odroczyć spłatę lub zezwolić na zapłatę w ratach. Te ulgi w spłacie będą udzielane również na podstawie zasad wynikających z Ordynacji podatkowej.

Nowa ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Centralne biuro łącznikowe powstanie w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia jej w życie.