Budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej, są zwolnione z podatku od nieruchomości.
WSA w Szczecinie uznał, że dla określenia charakteru gruntów i budynków wiążące są zapisy w ewidencji gruntów i budynków. Jeśli więc w ewidencji określono, że skarżący jest właścicielem gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, a więc terenów przemysłowych, to nie można uznać, że były to grunty rolnicze.
Sąd dodał, że podatnik nie złożył przeciwdowodu potwierdzającego tezę, że jest to grunt rolny zwolniony z podatku od nieruchomości. A tylko taki przeciwdowód, o którym mowa w art. 193 par. 3 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), mógłby podważyć dane wynikające z dokumentu urzędowego, jakim jest ewidencja gruntów i budynków. Skarżący musiałby wykazać, że zapisy w ewidencji są wadliwe.
Wyrok WSA w Szczecinie z 6 października 2011 r., sygn. akt I SA/Sz 415/11