Rząd chce w 2012 r. zwiększyć stawkę zwrotu z 0,85 zł do 0,95 zł na 1 litr oleju. Wynika to z projektu rozporządzenia Rady Ministrów. Niestety dla rolników zmiana nie będzie równoznaczna z możliwością odzyskania całości akcyzy.

Faktycznie, stawka zwrotu w porównaniu z obecną wzrośnie o 11 proc. Jednak równocześnie od 1 stycznia 2012 r. w związku z wymogami wspólnotowymi będzie musiała wzrosnąć stawka akcyzy na olej napędowy z 1,048 zł/l do 1,196 zł/l, czyli o ok. 14 proc.

– Zwracany podatek akcyzowy będzie pokrywał coraz mniejszą część akcyzy płaconej od oleju napędowego – mówi Radosław Pietrzak, doradca podatkowy, menedżer w Deloitte.

Wypłata kwoty zwrotu akcyzy producentom rolnym nastąpi do 30 listopada 2011 r. przelewem na rachunek bankowy lub gotówką

Przypomnijmy, że przepisy wspólnotowe nakazują dla oleju napędowego stosować minimalną stawkę akcyzy wynoszącą 0,33 euro/l (czyli ok. 1,44 zł/l). Zdaniem naszego rozmówcy Polska osiągnie ten wymóg 1 stycznia 2012 r. przez podwyższenie stawki akcyzy do 1,196 zł/l oraz przez opłatę paliwową wynoszącą 0,234 gr/l. Natomiast minimalna stawka akcyzy dla oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie to tylko 0,021 euro/l (czyli ok. 10 gr).

– Tym samym maksymalna kwota zwrotu, jaka potencjalnie mogłaby być stosowana dla rolników, to ok. 1,34 zł/l – podsumowuje Radosław Pietrzak.

Zwrot akcyzy przysługuje producentom rolnym (posiadaczom gospodarstw rolnych) w zakresie podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na wniosek tego rolnika. Zwrot przyznaje wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów posiadanych przez producenta rolnego. Wnioski składa się dwa razy w roku za okresy półroczne (w terminach od 1 marca do 31 marca i od 1 września do 30 września danego roku).  Wraz z wnioskiem należy złożyć załącznik w postaci faktur VAT albo ich kopie potwierdzone przez upoważnionego przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta za zgodność z oryginałem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.