Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez spółkę jawną jest odrębnym od spółki podatnikiem VAT i powinien wystawiać faktury – orzekł WSA w Łodzi.
Sąd wyjaśnił, że charakter prawnoadministracyjny jednostki organizacyjnej będącej zakładem opieki zdrowotnej może być różny. Zakład może być odrębną jednostką organizacyjną, częścią innej jednostki lub jednostką podległą innej jednostce oraz zespołem zakładów. Wszystkie zakłady, bez względu na formę prawną, mają cechy wspólne: statut nadany przez organ założycielski, wpis do rejestru ZOZ prowadzony przez ministra zdrowia, regulamin porządkowy i inne. Sąd orzekł, że skarżący był więc podatnikiem VAT odrębnym od spółki jawnej, która go utworzyła. Wyrok jest nieprawomocny.
Wyrok WSA w Łodzi z 4 października 2011 r., sygn. akt I SA/Łd 551/11.