Od 1 stycznia 2012 r. biegłych rewidentów będą obowiązywały zasady etyki zawarte w kodeksie etyki Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Oznacza to, że zmiana zasad nastąpi w trakcie badania sprawozdań za 2011 rok.

Wiesław Leśniewski, członek Komisji ds. etyki KRBR oraz przedstawiciel KIBR w grupie roboczej ds. etyki Europejskiej Federacji Księgowych (FEE), wyjaśnia, że zmiany te nie będą miały zasadniczego wpływu na badanie sprawozdań za 2011 r. Wynika to z dwóch czynników: po pierwsze sam proces badania regulują przede wszystkim standardy rewizji finansowej, po drugie obowiązujące regulacje prawne mają niejako większą moc nad standardami i normami zawodowymi.

Zmiana zasad etyki będzie dotyczyła więc nie już rozpoczętych czynności, ale tych podjętych od początku przyszłego roku.

– Można się spodziewać problemów wynikających ze zmiany polegającej na odejściu od ścisłych reguł i zakazów, a przyjęcia postępowania opierającego się na przestrzeganiu podstawowych zasad – twierdzi nasz rozmówca.

Biegły rewident, podejmując się jakiejkolwiek czynności zawodowej, zamiast przejrzenia kilku stron z wykazem czynności i zachowań zabronionych, będzie musiał poszukiwać istniejących zagrożeń i odpowiednich zabezpieczeń zmniejszających te zagrożenia do akceptowalnego poziomu.

Wiesław Leśniewski podkreśla, że kodeks etyki IFAC zawiera wskazówki, jak zgodnie z podstawowymi zasadami powinien postępować biegły rewident. Niestety wiele z tych wskazówek zamienia się w jednoznaczne reguły i zakazy, do których biegły rewident będzie się musiał dostosować. Przykładowo poza sytuacjami wyjątkowymi, „podmiot nie może świadczyć na rzecz klienta badania będącego jednostką zainteresowania publicznego usług księgowych lub prowadzenia ksiąg, obejmujących usługi związane ze sporządzaniem list płac i sprawozdań finansowych, o których podmiot wyda opinię”.