W przypadku jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe za 2011 r. i których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, będzie to kurs z 31 grudnia br.
Biegli rewidenci badają m.in. sprawozdania finansowe jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym spełniały co najmniej dwa warunki spośród następujących: ich średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, suma aktywów bilansu w złotych wyniosła co najmniej równowartość 2,5 mln euro, przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w złotych wyniosły co najmniej równowartość 5 mln euro. Podatnicy mają jednak problem z przeliczeniem tych wartości.
Limit dotyczący przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych nie obejmuje pozostałych przychodów operacyjnych czy zysków nadzwyczajnych. Określenie „netto”, wskazuje, że w przychodach ze sprzedaży należy uwzględnić kwoty dotacji, opustów czy rabatów związanych ze sprzedażą – mówi Szymon Cendal, ekspert w DF KON.
Poza tym limity odnoszą się do wartości, które jednostka osiągnęła w poprzednim roku obrotowym. Oznacza to, że ustalając czy sprawozdanie finansowe za 2011 r. podlega badaniu, należy przeanalizować przychody netto, zatrudnienie oraz sumę aktywów bilansu za 2010 r.
Przeliczeń dokonuje się po średnim kursie, ustalonym przez NBP na dzień bilansowy. Ustawa nie przewiduje innej kalkulacji. Aby obliczyć równowartość w złotych podanych w ustawie wielkości, zarówno dla sumy aktywów jak i przychodów netto stosujemy ten sam kurs średni NBP, podany dla dnia bilansowego, na koniec poprzedniego roku obrotowego. W przypadku jednostek sporządzających sprawozdanie za 2011 r. i których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, będzie to kurs z 31 grudnia br.