Jeżeli kandydat na biegłego rewidenta odwoła się pisemnie od wyniku egzaminu w ciągu 14 dni od jego ogłoszenia, komisja musi rozpatrzyć jego wniosek. Na rozstrzygnięcie ma 30 dni.
Od wyników egzaminu na biegłego rewidenta można się odwołać. Kwestie tę reguluje rozporządzenie z 29 grudnia 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów (Dz.U. z 2010 r. nr 6 poz. 36).
Profesor Gertruda Świderska, przewodnicząca komisji egzaminacyjnej w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta, wyjaśnia, że odwołanie do komisji wnosi się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników. Komisja rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego wniosku. Następnie niezwłocznie zawiadamia pisemnie kandydata o rozstrzygnięciu.