Jeżeli kandydat na biegłego rewidenta odwoła się pisemnie od wyniku egzaminu w ciągu 14 dni od jego ogłoszenia, komisja musi rozpatrzyć jego wniosek. Na rozstrzygnięcie ma 30 dni.
Od wyników egzaminu na biegłego rewidenta można się odwołać. Kwestie tę reguluje rozporządzenie z 29 grudnia 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów (Dz.U. z 2010 r. nr 6 poz. 36).
Profesor Gertruda Świderska, przewodnicząca komisji egzaminacyjnej w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta, wyjaśnia, że odwołanie do komisji wnosi się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników. Komisja rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego wniosku. Następnie niezwłocznie zawiadamia pisemnie kandydata o rozstrzygnięciu.
Kandydat na biegłego rewidenta, który nie zaliczył egzaminu, ma również prawo wglądu do pracy egzaminacyjnej. Zgodnie z jego regulacjami na pisemny wniosek kandydata na biegłego rewidenta, komisja egzaminacyjna musi udostępnić pracę egzaminacyjną do wglądu, w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu. Pracę udostępnia się wyłącznie w siedzibie komisji (tj. w pomieszczeniach Biura Krajowej Izby Biegłych Rewidentów) w obecności jej członka oraz pracownika KIBR.
Szczegółowe zasady w tym zakresie określa uchwała nr 13/8/2010 komisji egzaminacyjnej z 11 czerwca 2010 r. Zgodnie z jej regulacjami wniosek o udostępnienie do wglądu pracy egzaminacyjnej kandydat zgłasza komisji egzaminacyjnej pisemnie (pocztą elektroniczną, faksem) na adres działu postępowania kwalifikacyjnego w terminie trzech dni od ogłoszenia wyników egzaminu.
Czas udostępniania do wglądu prac egzaminacyjnych poszczególnym kandydatom powinien być niezbędny dla zapoznania się z oceną poszczególnych bloków tematycznych, z których kandydat nie osiągnął wymaganego minimum punktów lecz nie może przekraczać 30 minut.
– Podczas udostępniania prac egzaminacyjnych do wglądu nie udziela się kandydatom żadnych informacji co do sposobu rozwiązania zadań sytuacyjnych lub odpowiedzi na pytania testowe – podkreśla Gertruda Świderska.
Ewentualne uwagi każdy kandydat ma prawo zamieścić w odwołaniu.
Podczas udostępniania do wglądu prac egzaminacyjnych nie wolno kandydatom sporządzać żadnych notatek. Z udostępniania do wglądu prac egzaminacyjnych sporządzany jest protokół.
Gdzie składać odwołanie
Korespondencję dotyczącą egzaminów na biegłego rewidenta kieruje się na adres: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Dział Postępowania Kwalifikacyjnego
al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa.
faks: 22 635 81 84, wewn. 124
adres email: kom.egzaminacyjna@kibr.org.pl lub dpk@kibr.org.pl