Do 20 października prezes GUS podaje średnią cenę skupu żyta za pierwsze trzy kwartały tego roku. Wskaźnik ten jest jednym z elementów, które muszą wziąć pod uwagę gminy, które chcą ustalić stawki podatku rolnego na 2012 r. Po opublikowaniu wskaźnika radni będą mogli podjąć uchwałę w sprawie obniżenia cen skupu żyta, a w efekcie stawki podatku rolnego dla gminy.

Dr Mariusz Popławski z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku wyjaśnia, że uchwałę taką rada gminy musi przesłać do właściwej izby rolniczej do zaopiniowania. Obowiązek taki wynika z art. 5 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 927 z późn. zm.). Do zadań izb rolniczych należy m.in. sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej oraz rynku rolnego i przedstawianie ich organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Mariusz Popławski wskazuje na obowiązującą zasadę: jeśli opinia izby o uchwale obniżającej cenę skupu żyta będzie negatywna, to nie ma to żadnego znaczenia dla rady gminy, która i tak może podjąć uchwałę w tej sprawie.

Zdarzały się przypadki, gdy izba odmawiała wydania pozytywnej opinii, ponieważ izby otrzymują 2 proc. od wpływów z podatku rolnego należnych gminie.