Od 1 stycznia podatnicy zastosują nowe limity w podatkach dochodowych i VAT. Kurs euro ogłoszony przez NBP spowodował wzrost ustawowych kwot. Limit dla małych podatników w PIT, CIT i VAT wzrośnie o 588 tys. zł.
Od początku 2012 r. podatnicy będą musieli stosować nowe limity podatkowe. Ich wysokość obliczyliśmy na podstawie opublikowanej wczoraj, 3 października 2011 r., tabeli kursów średnich Narodowego Banku Polskiego. Chodzi o limity określone w euro dla VAT, PIT i CIT. Kurs euro wyniósł 4,4370 zł. Wszystkie limity podatkowe w 2012 roku będą wyższe od tegorocznych. To skutek słabszego złotego. Rok temu 1 października 2010 r. kurs euro wynosił 3,9465 zł.

Rozliczenia VAT

Limitu dla potrzeb VAT nie trzeba już przeliczać dla zwolnienia podmiotowego dla podatku od towarów i usług. Wynosi on od 1 stycznia 2011 r. 150 tys. zł. Ten sam limit będzie obowiązywał w przyszłym roku.
Z ustawy o VAT nie zniknęły jednak wszystkie limity w euro. Nadal w tej walucie określane są limity ustalane dla tzw. małych podatników. Korzystają oni z niektórych preferencji w rozliczaniu VAT. Mały podatnik może np. wybrać metodę kasową rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż do 90. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.
Za małego podatnika uważany jest podatnik VAT:
● u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro,
● prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 tys. euro.
Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys. zł. W tym roku 1 października wypadł w sobotę. Dlatego do ustalenia wysokości limitu należy wziąć pod uwagę kurs euro z 3 października.
Oznacza to, że równowartość 1,2 mln euro wynosi dokładnie 5 324 400 zł (1 200 000 euro x 4,4370 zł = 5 324 400 zł). Po zaokrągleniu będzie to 5 324 000 zł. W 2011 roku limit dla małych podatników wynosił 4 736 000 zł.
Z kolei kwota graniczna wynosząca 45 tys. euro po przeliczeniu na złote wyniesie 199 665 zł. Po zaokrągleniu do 1 tys. zł limit ten będzie wynosił 200 000 zł. W 2011 roku limit ten wynosił 178 000 zł.Limity dla PIT i CIT

Również ustawy o podatkach dochodowych – ustawa o PIT i ustawa o CIT – przewidują limity dla małych podatników określone w euro. Podobnie jak w VAT limit ten obecnie wynosi 1,2 mln euro. Po przeliczeniu go na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1 tys. zł od 1 stycznia 2012 r. małym podatnikiem będzie podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 5 324 000 zł. W 2011 roku limit ten wynosi 4 736 000 zł.
To nie koniec wyliczeń. Przepisy ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) przewidują, że podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3 – 8 klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości 50 tys. euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. W złotych limit ten wynosić będzie od 2012 roku 222 000 zł. Obecnie jest to 197 000 zł.
Przypomnijmy, że w latach 2009 i 2010 limit ten był wyższy i wynosił 100 tys. euro.

Ryczałt dla firm

Warto jeszcze wspomnieć o limicie dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w roku poprzedzającym dany rok podatkowy uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 150 tys. euro lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki nie przekroczyła 150 tys. euro.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacają również podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej lub za część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na ogólnych zasadach, a łączne przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 150 tys. euro. W tych przypadkach przychody opodatkowane w formie karty podatkowej oblicza się wyłącznie na podstawie wystawionych faktur lub rachunków.
Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP obowiązującego 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy, a nie pierwszego roboczego dnia października. W związku z tym do przeliczenia tego limitu trzeba zastosować kurs z piątku 30 września, bo 1 października wypadł w sobotę. Kurs euro wyniósł 4,4112 zł. Limit dla ryczałtu wyniesie więc 661 680 zł (150 000 euro x 4,4112 zł = 661 680 zł). W 2011 roku jest to 591 975 zł. To kolejny wzrost limitu, tym razem o 69 705 zł.
Trzeba też pamiętać, że przeliczenie euro na złote ma znaczenie dla podatników, którzy chcą rozliczać ryczałt w okresach kwartalnych. Podatnicy mogą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go w okresach kwartalnych, gdy otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 tys. euro. Po przeliczeniu na złote jest to 110 280 zł. Poprzedni limit obowiązujący w 2011 roku wynosił 98 662 zł.