Sprzedaż samochodu znajdującego się w ewidencji środków trwałych, który był wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej, wymaga rozliczenia w podatku dochodowym oraz podatku od towarów i usług.
Sprzedaż samochodu przez przedsiębiorcę, który zarejestrował się dla celów rozliczenia VAT, jest opodatkowana podstawową 23-proc. stawką. Uzyskana ze sprzedaży auta cena jest również przychodem, który należy opodatkować zgodnie z przyjętymi przez przedsiębiorcę zasadami rozliczenia dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowanie VAT

Przy opodatkowaniu VAT przedsiębiorca rozliczy ten podatek w zależności od tego, jak długo używał samochodu oraz czy przy zakupie auta skorzystał z odliczenia podatku naliczonego.
Jak mówi Karolina Gierszewska, doradca podatkowy, zastępca dyrektora w ECDDP, przedsiębiorca może również skorzystać ze zwolnienia od VAT przewidzianego dla dostawy towarów używanych. Zwolniona od podatku jest bowiem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) dostawa (w tym sprzedaż) towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Przez towary używane rozumie się ruchomości (a więc również samochody), których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.
– Istotne jest, że w przypadku towarów używanych, do których zaliczają się jedynie ruchomości – dla zastosowania zwolnienia od podatku – to nie wiek towaru ma znaczenie, ale czas, przez jaki towar ten używany jest przez podatnika dokonującego jego dostawy – dodaje Karolina Gierszewska.
Na podstawie par. 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia ministra finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73, poz.392 z późn. zm.) zwalnia się też dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50 proc. lub 60 proc. kwoty podatku określonej w fakturze.
Zwolniona od VAT jest sprzedaż samochodu, jeśli podatnik spełnia łącznie następujące warunki:
● w stosunku do którego podatnikowi będącemu zbywcą nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy jego nabyciu (wykonuje jedynie czynności zwolnione od podatku – np. świadczy usługi nauki języków obcych czy też usługi ochrony zdrowia),
● podatnik przed sprzedażą używał samochodu co najmniej przez pół roku,
● podatnik używał tego samochodu po nabyciu prawa do rozporządzania towarem jak właściciel (jednak nie w wyniku np. umowy leasingu operacyjnego, umowy najmu).
– Jeżeli natomiast podatnikowi przy nabyciu samochodu prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługiwało, a jedynie ze swojego uprawnienia nie skorzystał, wówczas sprzedaż auta musi opodatkować podstawową 23-proc. stawką VAT – stwierdza Karolina Gierszewska.Rozliczenie dochodu

W zakresie rozliczenia podatku dochodowego skutki podatkowe zależą od formy opodatkowania firmy podatnika.
Jak mówi Piotr Kościańczuk, dyrektor w Kancelarii Skłodowscy, w przypadku przedsiębiorcy rozliczającego się ryczałtowo przychód ze sprzedaży jest opodatkowana stawką 3 proc. zgodnie z art.12 ust 1 pkt 5 lit. f ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).
Natomiast w przypadku rozliczenia PIT na zasadach ogólnych (według skali podatkowej 18 i 32 proc. lub jednolitej 19-proc. stawki) sprzedaż auta kreuje przychód na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
Kosztem uzyskania przychodu jest wartość pojazdu pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne. Różnica między przychodem a kosztem uzyskania stanowi dochód, który należy opodatkować właściwą stawką.
Przedsiębiorca, który prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, przychód wykazuje w kolumnie 8, natomiast koszt w kolumnie 13 księgi.
PRZYKŁAD
Rozliczenie sprzedaży PIT
Przedsiębiorca zakupił nowe auto za 70 tys. zł w maju 2009 roku. W sierpniu 2011 r. sprzedał ten samochód za kwotę 50 tys. zł. Stawka amortyzacji wynosi 20 proc.
Odpisy amortyzacyjne od czerwca 2009 do sierpnia 2011 wyniosły: 70 tys. zł x 20 proc. x 27 miesięcy/12 = 31,5 tys. zł.
Dochód ze sprzedaży wynosi 50 tys. – (70 tys. – 31,5 tys.) = 50 tys. zł – 38,5 tys. zł = 11,5 tys. zł.
Ważne!
Zwolniona z VAT jest sprzedaż samochodów osobowych przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50 proc. lub 60 proc. kwoty podatku określonej w fakturze (nie więcej jednak niż odpowiednio 5 tys. zł lub 6 tys. zł), jeżeli te samochody były używane po nabyciu co najmniej przez 6 miesięcy.