Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację izbie skarbowej, że przedsiębiorca, który utrudnia zakończenie postępowania, nie jest wiarygodnym podatnikiem i można w jego przypadku nakazać natychmiastowe wykonanie decyzji.
W rozpatrywanej sprawie dyrektor urzędu kontroli skarbowej ustalił spółce zobowiązanie w VAT. Decyzje zostały doręczone we wrześniu 2010 r. Organ wystąpił następnie do naczelnika urzędu skarbowego o nadanie decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu podano, że termin przedawnienia zobowiązań, określonych tymi decyzjami upływa z końcem 2010 r. W terminie do wniesienia odwołania spółka przesłała do różnych urzędów administracji publicznej na terenie kraju żądania uzupełnienia decyzji przez określenie odsetek za zwłokę oraz pouczenie o prawie wniesienia powództwa do sądu powszechnego.
Organ odwoławczy utrzymał w mocy postanowienie naczelnika. W ocenie izby skarbowej zostało uprawdopodobnione, że zobowiązania w VAT, wynikające z decyzji, nie zostaną wykonane. Podejmowane przez spółkę czynności procesowe uniemożliwią zakończenie ostateczne postępowania przed upływem terminu przedawnienia. Ponadto samo posiadanie majątku o wartości odpowiadającej wysokości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę nie przesądza, że decyzje zostaną wykonane.