Faktura VAT, oprócz danych dotyczących kontrahentów oraz transakcji, powinna, co do zasady, zawierać m.in. stawki podatku, sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu, kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku, kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

– Wpisywanie na fakturze odrębnie kwoty podatku dla każdego rodzaju towaru, który jest w niej uwzględniony, nie jest wymagane – wyjaśnia Tomasz Siennicki, doradca podatkowy, partner w KNDP.

Ekspert dodaje, że przepisy wykonawcze do ustawy o VAT przewidują, że dla każdego rodzaju towaru lub usługi koniczne jest wskazanie wartości netto oraz stawki podatku. Rozporządzenie ministra finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie wystawiania faktur VAT (Dz.U. nr 68, poz. 360) stanowi, że sprzedawca może określić w fakturze również kwoty podatku dotyczące wartości sprzedaży poszczególnych towarów i usług wykazanych w tej fakturze. W tym przypadku łączna kwota podatku może być ustalona w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku.

– Wystarczy zatem jedynie podanie kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów lub usług, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek VAT – podpowiada Tomasz Siennicki.

Nie ma więc obowiązku wpisywania odrębnie kwoty VAT należnego w rozbiciu na poszczególne towary. W konsekwencji też w przypadku, gdy faktura jest wystawiana w walucie obcej, przeliczeniu na złote podlegają tylko te kwoty podatku, do wykazania których podatnik jest zobowiązany, a więc kwoty VAT wyliczone od sumy wartości towarów i usług opodatkowanych przy zastosowaniu poszczególnych stawek podatku.