Rolnicy, którzy w produkcji rolnej wykorzystują olej napędowy oznaczony kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, mają prawo do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Aby uzyskać zwrot, producent rolny musi złożyć wniosek do właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów wójta lub burmistrza od 1 do 30 września 2011 r. Rolnicy, których wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, otrzymają zwrot w okresie od 1 listopada do 30 listopada 2011 r.

– Rolnik powinien pamiętać o tym, żeby właściwe wypełnić formularz. We wniosku oprócz danych identyfikacyjnych, takich jak imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numeru PESEL albo numer dowodu osobistego, należy podać oświadczenie o powierzchni użytków rolnych wykorzystywanych do produkcji rolnej na obszarze danej gminy – tłumaczy Jan Czerwiński, starszy konsultant w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. 

Producent rolny powinien załączyć też  faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Nie można zapomnieć także o podaniu numeru bankowego, jeżeli zwrot ma nastąpić w formie przelewu. Kwotę zwrotu ustala się jako iloczyn ilości zakupionego oleju napędowego, wynikającej z faktur VAT, i stawki 85 gr na 1 litr oleju. Warto pamiętać też, że w danym roku obowiązuje limit zwrotu podatku akcyzowego. W 2011 r. rolnik może otrzymać maksymalnie 73,10 zł  za każdy hektar użytków rolnych.

Ważne!

Rolnik, który otrzymał nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrot podatku, jest obowiązany do jego zwrotu wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych