Polska miała prawo opodatkować akcyzą oleje smarowe, w tym także te wykorzystywane do celów innych niż paliwo silnikowe lub paliwa do ogrzewania, poinformował resort finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 22252). Takie produkty wprawdzie nie są objęte ujednoliconą akcyzą w ramach Unii Europejskiej, jednak państwa członkowskie mogą na nie nakładać podatki.

Możliwość opodatkowania olejów smarowych potwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE (połączone sprawy C-145/06, C-146/06).

Uznał on, że Dyrektywę Rady 2003/96/WE należy interpretować w ten sposób, że nie stoi ona na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych, które przewidują pobieranie podatku konsumpcyjnego od olejów smarowych, w przypadku gdy są one przeznaczone, oferowane do sprzedaży lub wykorzystywane do innych celów niż jako paliwo silnikowe lub grzewcze.

W konsekwencji Polska nie była zobowiązana do zastosowania wprost wyłączenia z opodatkowania akcyzą olejów smarowych. Natomiast stosując instytucję zwolnienia z akcyzy dla olejów smarowych przeznaczonych do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe, Polska postąpiła zgodnie z prawem unijnym.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów poinformowało, że na 30 kwietnia 2011 r. organy podatkowe zarejestrowały 969 wniosków o zwrot akcyzy od olejów smarowych używanych do celów innych niż napędowe i opałowe i podkreśliło, że do tego dnia nie wypłacono żadnych kwot nienależnie pobranej akcyzy.