PRZYKŁAD

Ujęcie ulgi w księgach rachunkowych wierzyciela

Wartość nieuregulowanej kwoty brutto przez dłużnika wynosi 12 300 zł, w tym wartość należnego VAT – 2300 zł. Na należności wątpliwe spółka tworzy odpisy aktualizujące w wysokości 100 proc. ich wartości. Spółka skorzystała z ulgi na złe długi, po czym dłużnik spłacił częściowo zaległość w kwocie 5000 zł.

UTWORZENIE ODPISU NA WIERZYTELNOŚCI NIEŚCIĄGALNE

1. Utworzenie odpisu na wierzytelności nieściągalne:

Wn konto – „Pozostałe koszty operacyjne” 12 300 zł

Ma konto – „Odpisy aktualizujące na należności wątpliwe” 12 300 zł

2. Ujęcie zmniejszenia podatku należnego z tytułu korekty od wartości wierzytelności nieściągalnej – (kwoty na minus):

Wn konto – „Należności wątpliwe (-) 2300 zł

Ma konto – „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT” (-) 2300 zł

3. Częściowe rozwiązanie odpisu aktualizującego na należności z tytułu rozliczenia podatku należnego VAT”

Wn konto – „Odpisy aktualizujące na należności wątpliwe” 2300 zł

Ma konto – „Pozostałe przychody operacyjne” 2300 zł.

CZĘŚCIOWA SPŁATA NALEŻNOŚCI

Po skorzystaniu przez wierzyciela z ulgi dłużnik spłacił część należności w wysokości brutto 5000 zł (dla uproszczenia zaokrąglono do pełnych złotych kwoty: netto 4065 zł i VAT 935 zł):

Częściowa zapłata kwoty należności przez dłużnika:

Wn konto – „Rachunek bankowy” 5000 zł

Ma konto – „Należności wątpliwe” 5000 zł

Przeksięgowanie podatku należnego z tytułu częściowej zapłaty wierzytelności:

– wartość 23 proc. VAT zawartego w kwocie 5000 zł

Wn konto – „Należności wątpliwe” 935 zł

Ma konto – „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT” 935 zł

Rozwiązanie odpisu aktualizującego na należności wątpliwe z tytułu częściowej wpłaty:

Wn konto – „Odpisy aktualizujące na należności wątpliwe” 4065 zł

Ma Konto – „Pozostałe przychody operacyjne” 4065 zł.