Podatnik, który dokonuje dostaw towarów (świadczenia usług), ma obowiązek wyliczyć i odprowadzić należny VAT bez względu na to, czy otrzyma zapłatę od nabywcy. Ekonomiczny ciężar podatku jest szczególnie dotkliwy, gdy dłużnik w całości lub w części nie płaci za dostarczony towar (wykonaną usługę).

Beata Handel, biegły rewident z PKF Tax, podpowiada, że ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054) umożliwia dokonanie korekty należnego VAT w przypadku posiadania przez sprzedawcę wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona.

Potocznie możliwość tej korekty nazywana jest ulgą na złe długi. Ustawa wprowadza wiele warunków, od których uzależnione jest przeprowadzenie korekty. Jednym z nich jest nieściągalność wierzytelności, tj. sytuacja gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Poza tym podatnik musi dopełnić formalności związanych m.in. z zawiadomieniem dłużnika o zamiarze dokonania korekty oraz o jej dokonaniu.

– Skorzystanie z tej ulgi nie oznacza rezygnacji z odzyskania długu i obowiązku jego zapłaty. Z tego względu najkorzystniej jest wykazywać operacje związane z ulgą na złe długi na wydzielonych kontach rozrachunkowych. Jest to istotne zwłaszcza w księgach dłużnika, który powinien pamiętać o istniejącym zobowiązaniu – mówi Beata Handel.

Należy pamiętać, że z prawem obniżenia podatku należnego są związane obowiązki po stronie nabywcy. Zgodnie z art. 89b ust. 1 ustawy o VAT w przypadku otrzymania zawiadomienia o zamiarze dokonania korekty i nieuregulowania należności w terminie 14 dni (liczonego od dnia otrzymania tego zawiadomienia), podatnik (dłużnik) powinien pomniejszyć podatek naliczony podlegający odliczeniu o kwotę podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur.