W sprawach dotyczących zatajania dochodów zarówno organ podatkowy, jak i podatnik mogą skorzystać z usług biegłego.

Przedmiotem postępowania mającego na celu opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych jest ustalenie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia.

Marek Kolibski, doradca podatkowy, partner w KNDP, zwraca uwagę, że ustalenie to dotyczy tylko tych wydatków i wartości, które nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym przed poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.

– Najważniejsze jest zatem udowodnienie przez podatnika, że jego aktualne wydatki i aktualne mienie znajdują pokrycie we wcześniej zgromadzonym majątku. Majątek ten musi pochodzić z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania – podpowiada Marek Kolibski.

Ekspert dodaje, że badając dochody podatnika z wcześniejszych lat, biegły może być pomocny przy ustaleniu dochodów z danego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika na początku lat 90., w sytuacji gdy podatnik nie ma już pełnej dokumentacji za ten okres oraz ani podatnik, ani urząd nie ma zeznań podatkowych z wczesnych lat 90.

Przepisy art. 181 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) określają, że dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być w szczególności księgi podatkowe, deklaracje złożone przez stronę, zeznania świadków, opinie biegłych, materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin, informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone w toku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej, a także materiały zgromadzone w toku postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.