Firma, która w poprzednich rozliczeniach z fiskusem miała niższe przychody od kosztów, może powstałą w ten sposób stratę odliczyć od nowego dochodu.

Przepisy ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) oraz ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) umożliwiają odliczenie straty podatkowej poniesionej w poprzednim roku podatkowym, nie więcej niż o 50 proc. tej straty. Przepisy te nie mówią, kiedy i w jaki sposób należy to zrobić.

Strata rozliczana w zeznaniu

W rocznych zeznaniach podatkowych składanych do urzędu skarbowego przez podatników PIT oraz CIT jest miejsce na uwzględnienie strat z lat ubiegłych, jednak można też odliczyć taką stratę w trakcie bieżącego rozliczenia z fiskusem, tj. przy odprowadzaniu miesięcznych czy kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy.

– Organy podatkowe nie mogą kwestionować odliczenia straty z lat ubiegłych w rozliczeniu bieżących zaliczek wpłacanych do urzędu skarbowego – mówi Artur Oleś, doradca podatkowy w Tax Leader Szymik, Oleś, Kancelaria Doradztwa Podatkowego.

Można tym samym dokonać odliczenia straty w wysokości 50 proc. dochodu za dany rok już w należnej zaliczce za pierwszy miesiąc podatkowy, o ile podatnik ma wystarczająco wysoki dochód za ten miesiąc. Potwierdził to minister finansów w interpretacji z 9 sierpnia 2011 r. (nr IPTPB1/ 415-42/11-2/ASZ). Nie jest jednak możliwe odliczanie straty podatkowej w przypadku gdy za poprzedni rok przedsiębiorca nie złożył zeznania rocznego. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 12 lipca 2002 r. (sygn. akt I SA/Łd 1362/2000).

Rozliczenie w ciągu roku

Artur Oleś zwraca jednak uwagę, że obliczając zaliczki na podatek, do czasu złożenia zeznania rocznego, nie wiemy dokładnie, o jaką wysokość straty poniesionej w roku ubiegłym możemy pomniejszyć zaliczkę na podatek dochodowy. Dotyczy to w szczególności zaliczki za styczeń nowego roku podatkowego.

Co zatem w przypadku gdy przedsiębiorca odlicza stratę z ubiegłego roku na etapie bieżących zaliczek w miesiącach, za które osiągnął dochód, np. w pierwszej połowie roku, a w drugiej połowie roku generuje na tyle dużą stratę, że w końcowym rozliczeniu rocznym nie osiąga wcale dochodu za rok bieżący. Czy w związku z tym może być pozbawiony kwoty straty, którą zaliczkowo odliczył?

– Jeżeli przedsiębiorca osiąga dochód, a na koniec roku wykazuje już stratę, to odliczenie straty za poprzedni rok podatkowy nie przepada – stwierdza Artur Oleś.

Potwierdzają to również organy podatkowe. Kwota ta może być bowiem odliczona w kolejnych latach podatkowych. Przedsiębiorcy powinni jednak pamiętać, że strata z danego źródła przychodu może być pokryta jedynie z dochodów z tego samego źródła, czyli z dochodów z działalności gospodarczej.