Przedsiębiorca, który kupuje towary na wagę i odsprzedaje je na sztuki, powinien ująć je w kategoriach wagowych, gdy sporządza ich stan magazynowy.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą kupować towar na wagę, a następnie odsprzedawać go na sztuki. Czy w takim przypadku przedsiębiorca, który rozlicza się na zasadach ogólnych, powinien w podatkowej księdze przychodów i rozchodów szczególnie ewidencjonować zakup i odsprzedaż takich towarów?

Jak mówi Anna Janczewska, doradca podatkowy w ITA DP, wartość nabycia towarów handlowych, w tym zakupionych na wagę, należy ująć w kolumnie 10 księgi według cen zakupu. Natomiast przychód ze sprzedaży, w tym sprzedaży towarów handlowych dokonywanej na sztuki, ujmuje się w kolumnie 7 księgi na podstawie wystawionych faktur, danych wynikających z raportów dobowych z kasy fiskalnej bądź innych dokumentów.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) dokumentami księgowymi, na podstawie których ujmuje się wydatki w księdze, są przede wszystkim faktury VAT, rachunki, dowody opłat pocztowych, bankowych oraz inne dowody zawierające co najmniej wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w transakcji. Ceną zakupu jest cena, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszona o VAT podlegający odliczeniu, a przy imporcie powiększona o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, obniżona o rabaty, opusty i inne podobne obniżenia.

Podatnicy, którzy kupują towar na wagę, a następnie odprzedają go na sztuki, powinni jednak zwrócić uwagę na spis z natury, który sporządza się na początek i na koniec roku podatkowego oraz przy rozpoczęciu działalności albo za okresy miesięczne po zawiadomieniu urzędu skarbowego.

– Gdy na moment sporządzania spisu pozostają u podatnika towary handlowe nabyte na wagę, należy ująć je w tym spisie, wskazując w szczególności jednostkę miary, ilość stwierdzoną w czasie spisu, cenę w złotych i groszach za jednostkę miary, wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową – mówi Anna Janczewska.

Przepisy o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie narzucają przy tym podatnikowi, jaką jednostkę miary ma przyjąć w spisie z natury.

Według Anny Janczewskiej w przypadku gdy towary handlowe nabywane są na wagę, a sprzedawane na sztuki, rozwiązaniem niebudzącym kontrowersji będzie przyjęcie w spisie wagi jako jednostki miary.