Wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie nie dotyczy nabycia w drodze spadku lub darowizny.

Przedsiębiorca może otrzymać w darowiźnie np. samochód, który był już amortyzowany w firmie poprzedniego właściciela. Powstaje pytanie, czy w takiej sytuacji nowy właściciel może ponownie amortyzować auto, a jeśli tak, to jak ustalić jego wartość początkową.

– Otrzymanie w darowiźnie samochodu to przykład nieodpłatnej formy nabycia, która wyjątkowo nie pozbawia prawa do amortyzowania tego środka trwałego – stwierdza Dorota Gaweł, konsultant podatkowy w ECDDP.

Wprawdzie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych nabytych nieodpłatnie, jednak wyłączenie to nie ma zastosowania do nabycia w drodze spadku lub darowizny. Nie obejmie więc omawianej sytuacji, co wynika wyraźnie z art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 51, poz. 307 późn. zm.).

– W takim przypadku należy jednak uwzględnić szczególne zasady ustalania wartości początkowej takiego środka trwałego – zwraca uwagę Dorota Gaweł.

Nasza rozmówczyni wyjaśnia, że za podstawę, od której naliczane będą odpisy od darowanego środka trwałego, zasadniczo przyjmuje się wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny będzie określać tę wartość w niższej wysokości (art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT).

– Ponadto w związku z tym, że przedmiot darowizny był już amortyzowany, możliwe będzie stosowanie indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla używanych środków trwałych – wskazuje ekspert z ECDDP. Warunkiem takiego postępowania jest jednak wykazanie, że przed nabyciem samochód był już używany co najmniej 6 miesięcy (art. 22j ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT). Okres amortyzacji nie może być jednak krótszy niż 30 miesięcy.