Budynek przeznaczony do wykorzystania w działalności gospodarczej, np. na biuro, stanowi dla przedsiębiorcy środek trwały. Natomiast wydatki poniesione w trakcie prac budowlanych zalicza się do środków trwałych w budowie. Do wydatków związanych bezpośrednio z budową nowego obiektu można zaliczyć m.in. nakłady poniesione na sporządzenie map geodezyjnych.

Według Ewy Kossowskiej, eksperta z  Rödl & Partner, mapy geodezyjne powinny zostać zaliczone do wartości środka trwałego w budowie. Zgodnie z definicją kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zawartą w art. 28 ust. 8 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) obejmuje on ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania,w tym również:

1) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy;

2) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Do kosztów środka trwałego w budowie, którym jest budynek, można zaliczyć koszty: nabycia gruntów i innych składników majątku oraz budowy i montażu; dokumentacji projektowej inwestycji oraz badań geologicznych, geofizycznych i pomiarów geodezyjnych  (mapy geodezyjne działki); przygotowania terenu pod budowę; ubezpieczeń majątkowych budowanych obiektów; nadzoru autorskiego, inwestorskiego i ewentualnie generalnego wykonawcy itp.

Koszt zakupu omawianej mapki geodezyjnej ujmujemy na tym koncie po stronie Wn konta 080 – Środki trwałe w budowie – w miesiącu otrzymania, natomiast  VAT od zakupu zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT odliczymy w miesiącu otrzymania faktury lub w dwóch kolejnych miesiącach.

– Ewidencjonowane koszty na tym koncie są jednocześnie podstawą rozliczenia uzyskanych efektów i w konsekwencji uznania konta 080 – Środki trwałe w budowie i obciążenia konta 010 – Środki trwałe po zakończeniu inwestycji – twierdzi nasza rozmówczyni.

Ewa Kossowska wyjaśnia, że saldo na koncie 080 – Środki trwałe w budowie – ma charakter zawsze debetowy i oznacza wartość kontynuowanych robót wyrażonych w mierniku zawsze poniesionych kosztów.  W bilansie saldo tego konta należy ująć w bilansie w aktywach w pozycji A.II.2 – Środki trwałe w budowie.