Podatnik, który kupuje, a następnie sprzedaje drób, nie może rozliczać się z urzędem skarbowym według norm szacunkowych.
Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin in vitro, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Jednocześnie w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) określono, że działalnością rolniczą będzie działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:
● miesiąc – w przypadku roślin,
● 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
● 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
● 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt
– licząc od dnia nabycia.
– Nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy o PIT – zastrzega Paweł Małecki, doradca podatkowy w Pama.
Zakup i natychmiastowa sprzedaż kurcząt nie może być opodatkowana ryczałtem, ponieważ nie stanowi hodowli.
Jeśli jednak – jak dodaje Paweł Małecki – po zakupie kurczęta będą przez pewien czas przechowywane i zbywane dopiero po uzyskaniu określonej wagi, to taka działalność może być opodatkowana ryczałtowo.
Podobnego zdania są organy podatkowe, np. dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 8 grudnia 2009 r. (nr ILPP2/443-1220/09-2/AD). W interpretacji tej udzielił on odpowiedzi na pytanie, jak opodatkować działalność polegającą na kupnie jednodniowych kurczaków i odchowywaniu ich przez okres minimum 2 miesięcy, w trakcie których będzie następował biologiczny wzrost kurcząt, a okres przetrzymywania zakupionych kurczaków nie będzie dłuższy niż do czasu osiągnięcia przez kurę dojrzałości. Zdaniem izby taka działalność stanowi dział specjalny produkcji rolnej i może być opodatkowana ryczałtowo (przy spełnieniu wszystkich ustawowych warunków).