Dochód z objęcia akcji pracowniczych po cenie niższej niż rynkowa nie jest opodatkowany w momencie ich nabycia.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że moment opodatkowania dochodu z dyskonta (różnicy między wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich objęcie) od nabytych akcji jest odroczony do chwili ich zbycia. Dotyczy to sytuacji, gdy pracownik obejmuje akcje nowej emisji oraz otrzymuje je na mocy uchwały walnego zgromadzenia wspólników spółki.
Sąd dodał, że bez znaczenia jest to, że uchwała zgromadzenia wspólników zapadła poza granicami Polski.
Stanowisko takie potwierdził również we wcześniejszych wyrokach Naczelny Sąd Administracyjny (np. w sprawie o sygn. akt II FSK 1665). Orzekł on, że objęcie i nabycie akcji, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy z 26 lipca1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), dotyczy także akcji zagranicznych spółek kapitałowych, z tym że od 1 stycznia 2011 r. tylko akcji spółek, których siedziba znajduje się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Wyjaśnijmy, że od początku tego roku powyższy przepis został zmieniony. Obecnie nie ma wątpliwości, że nabycie przez pracownika akcji z dyskontem na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z siedzibą w Unii Europejskiej nie powoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT w momencie ich objęcia.
W omawianej sprawie skarżąca brała udział w programie pracowniczym, na podstawie którego nabyła akcje o 20 proc. tańsze niż cena rynkowa i nie mogła ich sprzedać przez określony przez spółkę okres. Równowartość akcji została jednak zamieniona na jednostki uczestnictwa w funduszu, który ma inwestować pieniądze w imieniu skarżącej. Zdaniem wnioskodawczyni, z którą zgodził się sąd, dyskonto będzie opodatkowane dopiero w momencie umorzenia jednostek uczestnictwa. Wyroki są nieprawomocne.
Sygn. akt III SA/Wa 256/11, III SA/Wa 257/11.