Możliwość zmiany osoby wyznaczonej do wykonywania czynności związanych z poborem podatków wynika z przepisów Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) i nie jest przez nie w żaden sposób ograniczona. Mirosław Pyznarski, ekspert w Auxilium, stwierdza, że zmianę osoby wyznaczonej należy zgłosić właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od dnia, w którym dokonano zmiany.

– W piśmie zawiadamiającym o zmianie należy zawrzeć takie same informacje, jak w pierwotnym zgłoszeniu – podpowiada nasz rozmówca.

Przypomnijmy, że osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące płatnikami lub inkasentami muszą wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu tych kwot.

– Dodatkowo przedsiębiorca musi zgłosić właściwemu miejscowo organowi podatkowemu dane personalne (imiona, nazwiska i adresy) tych osób – wyjaśnia Mirosław Pyznarski.

Nasz rozmówca dodaje, że zgłoszenia tego należy dokonać w terminie wskazanym do dokonania pierwszej wpłaty podatku. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych będących płatnikami lub inkasentami więcej niż jednego podatku możliwe jest wskazanie kilku osób rozliczających każdy z podatków oddzielnie. Osobą wyznaczoną do wykonywania czynności płatnika (inkasenta) może być wyłącznie osoba fizyczna, jednak nie musi to być pracownik płatnika (inkasenta).

– Dopuszczalne jest zawarcie umowy z biurem rachunkowym, które będzie wykonywało czynności poboru w imieniu i na rzecz płatnika (inkasenta) – podpowiada Mirosław Pyznarski.

W takiej sytuacji – jak wskazuje ekspert – w zgłoszeniu do właściwego urzędu skarbowego będą figurowały dane personalne osoby lub osób z zewnętrznego podmiotu.