To, w jakiej wysokości zapłacimy podatek od wynajętych mieszkań, domów czy pokoi, zależy w tym przypadku od wybranej formy opodatkowania. Możliwości są dwie: albo zapłata podatku na tzw. zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej ze stawkami 18 i 32 proc., albo ryczałt, który płaci się według stawki 8,5-proc.

Różnica polega na tym, że w pierwszym przypadku (zasady ogólne) podatek płaci się od dochodu. Opodatkowaniu podlega zatem różnica pomiędzy przychodami (w prostych umowach jest nim czynsz) a kosztami uzyskania tego przychodu (można do nich zaliczyć opłaty eksploatacyjne, jeśli ponosi je wynajmujący, a także amortyzację mieszkania itp.). W drugim przypadku (ryczałt) podatek płacony jest od przychodu (czynszu) bez jakichkolwiek odliczeń z tytułu kosztów. Mimo to właśnie ten drugi sposób płacenia podatku jest bardziej opłacalny przy wynajmie na niewielką skalę. Wynika to, z tego, że koszty takiego najmu są stosunkowo nieduże. Stawka jest zaś dużo niższa niż najniższa ze skali.

Aby móc z niższej stawki korzystać i wybrać ryczałt, trzeba o tym zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego. Koniecznie na piśmie. Wystarczy zwykłe pismo zaadresowane do naczelnika tego urzędu, na obszarze działania którego mamy miejsce zamieszkania. Pismo musi też być złożone we właściwym czasie. W przypadku gdy wynajmowanie rozpoczyna się w trakcie trwania roku (czyli po 1 stycznia), trzeba to zrobić nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu. Jeżeli zatem pierwszy czynsz otrzymamy 20 września, oświadczenie trzeba złożyć najpóźniej 20 października. Raz dokonany wybór jest ważny tak długo, aż zdecydujemy się go zmienić. Możemy to zrobić zawsze do 20 stycznia kolejnego roku.