Pomoc finansowa z budżetów samorządowych dla ofiar kataklizmów także jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

– Intencją ustawodawcy nie jest bowiem opodatkowywanie świadczeń, które jedynie przywracają masę majątkową podatnika, nie prowadząc jednocześnie do jego wzbogacenia – stwierdza Paweł Jabłonowski, doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

Zwolnieniu z PIT podlegają w szczególności odszkodowania wypłacane na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Jeżeli odszkodowanie związane ze zniszczeniem mienia zostanie wypłacone na zasadach przewidzianych w tej ustawie, otrzymujący odszkodowanie nie będzie zobligowany do zapłaty podatku z tego tytułu.

Poza odszkodowaniem ofiary klęsk żywiołowych mogą uzyskać różnego rodzaju zapomogi objęte zwolnieniem z PIT do 2280 zł.

Otrzymanie ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego jednorazowej pomocy materialnej w związku z zaistnieniem zdarzenia losowego, która to pomoc nie jest odszkodowaniem, także jest zwolniona z PIT.