Zmiana ustawy o odpadach (Dz.U. z 2011 nr 138, poz. 809), która weszła w życie wczoraj, wprowadza zasadę, zgodnie z którą jeżeli posiadacz odpadów, wbrew obowiązkowi nie przekazuje zbiorczego zestawienia danych właściwemu organowi samorządowemu, podlega karze pieniężnej do 500 zł.

W przypadku nieprzekazania tych danych w terminie określonym w decyzji wydanej przez marszałka województwa posiadacz odpadów podlega karze w wysokości 2 tys. zł. Kara ta może być nakładana wielokrotnie, ale łącznie kary nie mogą przekroczyć 10 tys. zł w danym roku kalendarzowym. Niestety takie kary nie mogą zostać ujęte w kosztach podatkowych.

Piotr Kościańczuk, dyrektor w Kancelarii Skłodowscy, przypomina, że do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć każdy wydatek poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub też zachowania źródła przychodów, o ile nie został przez ustawodawcę wprost wyłączony z kosztów.

W katalogu takich wyłączeń zamieszczone zostały opłaty sankcyjne, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wpłacie do budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także kary, opłaty z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska.

Przypomnijmy, że odpad stanowią każda substancja lub każdy przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest zobowiązany. Są to np. pozostałości z produkcji lub konsumpcji, produkty nieodpowiadające wymaganiom jakościowym, produkty, których termin przydatności do właściwego użycia upłynął, pozostałości z procesów przemysłowych.