Administracja skarbowa ma swoją bazę podmiotów szczególnych. To lista podatników, u których wykryto błędy w czasie kontroli. System rejestracji podmiotów został stworzony, aby usprawnić typowanie podatników do kontroli. Dane w nim zawarte mają uzupełniać bazę Poltax, w której gromadzone są tylko informacje o rozliczeniach podatkowych.

– Aplikacja Baza Podmiotów Szczególnych zawiera informacje dotyczące m.in. rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz nieprawidłowości ujawnionych w toku przeprowadzonych kontroli podatkowych i czynności sprawdzających – wyjaśnia Małgorzata Brzoza z Ministerstwa Finansów.

Dodaje, że baza została udostępniona izbom i urzędom skarbowym w 2009 roku oraz urzędom kontroli skarbowej w 2010 roku. Administratorem aplikacji jest dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.

Resort finansów nie posiada informacji, ilu podatników znajduje się na tej liście. Jak stwierdza Małgorzata Brzoza, ustalenia takie byłyby obarczone błędem. Po pierwsze dlatego, że dany podmiot może prowadzić działalność gospodarczą w różnych branżach. Po drugie, kontrole mogą być prowadzone przez różne organy (np. naczelnika urzędu skarbowego, dyrektora urzędu kontroli skarbowej) i za różne okresy rozliczeniowe.

– Stąd jeden podmiot może pojawić się w aplikacji wielokrotnie – stwierdza nasza rozmówczyni z MF.

Informacje znajdujące się w Bazie Podmiotów Szczególnych są wprowadzane przez uprawnione osoby z urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej. Różnice w sposobie ich wprowadzenia też ograniczają możliwości ustalenia liczby podatników, których te informacje dotyczą. Dla wewnętrznych potrzeb przetwarzania danych gromadzonych w bazie informacja o liczbie znajdujących się w niej podatników nie jest potrzebna. Stąd nie przewidziano opcji kontrolowania takich danych. Przy analizie ryzyka prowadzonej na podstawie bazy istotne są przede wszystkim obszary działalności danego podatnika.

– Baza jest narzędziem wewnętrznym służącym tylko i wyłącznie organom skarbowym do realizacji ustawowych zadań, m.in. kontroli podatkowych – tłumaczy Małgorzata Brzoza.

Dodaje, że ewidencja jest legalna i została zgłoszona do rejestru GIODO.