Urzędy kontroli skarbowej zakończyły kontrolę rozliczeń za 2008 rok podatników świadczących usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
– Celem było ujawnienie nieprawidłowości dotyczących ukrywania rzeczywistych przychodów z tytułu świadczonych usług oraz określenie wysokości zobowiązań podatkowych – wyjaśnia Wiesława Dróżdż z Ministerstwa Finansów.
Kontrolą objęto 28 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wywozu nieczystości płynnych wozami asenizacyjnymi. Nieprawidłowości mające wpływ na rozliczenie z budżetem stwierdzono w ponad 75 proc. prowadzonych postępowań, czyli u 22 z 28 sprawdzonych podatników.
W wyniku postępowań kontrolnych stwierdzono wartość niezaewidencjonowanej sprzedaży w wysokości ponad 1 mln zł. W postępowaniach, w których stwierdzono zaniżenie obrotu w stosunku do obrotu deklarowanego, wielkość tego zaniżenia przekraczała 50 proc. i wynosiła średnio 78 proc. W jednym przypadku wartość niezaewidencjonowanego przychodu wyniosła nawet 350 proc.
– Stwierdzone nieprawidłowości skutkowały ustaleniami podatkowymi w łącznej kwocie ponad 600 tys. zł. Podmioty objęte kontrolą wykazywały niewielkie obroty, ale wielkość niezaewidencjonowanego przychodu wskazuje na zasadność kontroli tej branży – dodaje Wiesława Dróżdż.
Podkreśla, że podmioty, u których stwierdzono zaniżenie przychodu (obrotu) w okresie objętym postępowaniem, często dokonywały korekt deklaracji. Dotyczyły one nie tylko lat poprzedzających sprawdzany rok, ale też następujących po nim.
– Potwierdza to racjonalność podjętych przez nas działań – przekonuje nasza rozmówczyni.