Urzędy kontroli skarbowej zakończyły kontrolę rozliczeń za 2008 rok podatników świadczących usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
– Celem było ujawnienie nieprawidłowości dotyczących ukrywania rzeczywistych przychodów z tytułu świadczonych usług oraz określenie wysokości zobowiązań podatkowych – wyjaśnia Wiesława Dróżdż z Ministerstwa Finansów.
Kontrolą objęto 28 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wywozu nieczystości płynnych wozami asenizacyjnymi. Nieprawidłowości mające wpływ na rozliczenie z budżetem stwierdzono w ponad 75 proc. prowadzonych postępowań, czyli u 22 z 28 sprawdzonych podatników.