Sejm jednogłośnie uchwalił w piątek nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), która przewiduje zmiany w ustalaniu różnic kursowych.

Posłowie komisji "Przyjazne Państwo", którzy przygotowali nowelizację ustawy, napisali w uzasadnieniu, że jej celem jest wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych oraz zapewnienie symetrii przepisów podatkowych dotyczących osób prawnych i osób fizycznych.

Wskazali, że zmiana spowoduje pozytywne skutki społeczne, gospodarcze i prawne będące wynikiem uproszczenia skomplikowanych przepisów podatkowych.

Obecne przepisy nie regulują zasad stosowania metody ustalania różnic kursowych w razie połączenia lub podziału podmiotów przez ich następców prawnych.

Nowela określa zasady zmiany tzw. rachunkowej metody ustalania różnic kursowych, jeżeli przed połączeniem lub podziałem podatnicy stosowali tę metodę. "Proponuje się stworzenie dogodnej dla podatników możliwości rezygnacji z rachunkowej metody ustalania różnic kursowych, przed zakończeniem obowiązkowego okresu stosowania tej metody przez trzy lata" - wyjaśniono w uzasadnieniu.

W ustawie wskazano, że przy stosowaniu podatkowych zasad ustalania różnic kursowych należy uwzględniać kursy faktycznie zastosowane przy otrzymaniu należności lub zapłaty zobowiązań oraz sprzedaży lub kupna walut obcych. W pozostałych przypadkach, a także, gdy nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, należy przyjąć kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Komisja zaproponowała także, by dochód uzyskany ze zbycia udziałów (akcji) w celu umorzenia był dochodem z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej. Oznacza to, że dochód ten, tak jak w przypadku pozostałych dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, byłby ustalany samodzielnie przez podatnika i podlegałby opodatkowaniu 19 proc. podatkiem dochodowym.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2012 r. Zgodnie z wprowadzoną w piątek poprawką przepis przewidujący zwolnienie z CIT dla Funduszu Rezerwy Demograficznej zacznie jednak obowiązywać z dniem ogłoszenia. Teraz ustawa trafi do Senatu.