Stowarzyszenia i fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej mogą zostać zwolnione z prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Konieczność prowadzenia pełnej rachunkowości jest jednym z najpoważniejszych utrudnień w prowadzeniu działalności przez organizacje pozarządowe.
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 21765/11) poinformowało, że rozważa uproszczenia w rachunkowości dla jednostek pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej i osiągających niski roczny przychód. Propozycję, która zakłada zwolnienie ich z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgłosiła Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.
Resort wskazał, że obecnie organizacje pozarządowe, które nie prowadzą działalności gospodarczej stosują uproszczone zasady rachunkowości określone w rozporządzeniu ministra finansów (Dz.U. z 2001 r. nr 137, poz. 1539 z późn. zm.).
Uproszczenia te obejmują m.in. określenie katalogu tytułów zaliczanych do przychodów i kosztów, jak również możliwość zwolnienia ze stosowania jednej z nadrzędnych zasad rachunkowości, tj. zasady ostrożności. Zwolnienie to zezwala m.in. na nietworzenie odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz rezerw na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń. Ponadto jednostki stosujące rozporządzenie mogą prezentować w swych sprawozdaniach finansowych znacznie ograniczony zakres informacji.