Przechowywanie cudzych środków pieniężnych na koncie powoduje powstanie depozytu nieprawidłowego, od którego przechowujący te środki płaci 2-proc. podatek.
Organ podatkowy skontrolował przepływy pieniężne na rachunku bankowym przedsiębiorcy. W rozpatrywanej przed NSA sprawie podatnik przekazał na rachunek bankowy córki, która prowadziła działalność gospodarczą, środki pochodzące z umowy cesji wierzytelności w wysokości 1 mln zł. Część przekazanych środków córka przeznaczyła na zapłatę własnych zobowiązań – m.in. pokrycie salda ujemnego, uiszczenie opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłacenie faktury za połączenia telefoniczne, zapłatę za fakturę.
Na tej podstawie naczelnik urzędu skarbowego uznał, że między ojcem a córką doszło do powstania depozytu nieprawidłowego. Z oddanych na przechowanie środków pieniężnych córka rozdysponowała część tego kapitału w wysokości ok. 150 tys. zł na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Decyzja została podtrzymana przez dyrektora izby skarbowej, który określił zaległość podatkową według stawki 2 proc. z tytułu zawarcia umowy depozytu nieprawidłowego, zgodnie z art. 845 kodeksu cywilnego, na 1 mln zł.