Firma decydująca się na użyczenie musi jednak zwrócić uwagę na konsekwencje takiego użyczenia w zakresie kosztów, płaconego VAT oraz podatku od nieruchomości.

Obecnie użyczenie nie powoduje powstania przychodu dla podmiotu użyczającego nieruchomość – dotyczy to zarówno podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Przy użyczeniu przychód powstanie natomiast po stronie podmiotu, który użytkuje cudzą nieruchomość.

Katarzyna Krawczyk, ekspert podatkowy w KPMG, zwraca uwagę, że podstawową cechą umowy użyczenia jest jej nieodpłatny charakter. A to oznacza, że w zakresie podatków dochodowych nieodpłatne udostępnienie garażu na okres zimy powoduje powstanie przychodu dla osoby czy spółki, która będzie korzystała z garażu.

– W praktyce korzystający będą zobowiązani do rozpoznania przychodu w wysokości czynszu, jaki przysługiwałby właścicielowi w razie zawarcia umowy najmu tego garażu – dodaje Katarzyna Krawczyk.

Zwolnione z opodatkowania takiego przychodu są osoby fizyczne, które użyczają garażu od bliskich członków swojej rodziny, tj. osób zaliczonych do I lub II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn.

W ramach umowy użyczenia jedna z jej stron (użyczający) zapewnia drugiej stronie (biorącemu) bezpłatne używanie umówionej rzeczy przez czas określony lub nieokreślony

Z punktu widzenia przedsiębiorcy użyczającego garaż konieczne jest również zwrócenie uwagi na ograniczenie w rozliczaniu kosztów. Jeśli garaż jest środkiem trwałym w firmie, to użyczenie go innemu podmiotowi uniemożliwi jego amortyzację za ten okres.

Konsekwencje podatkowe będą również w zakresie VAT czy podatku od nieruchomości. Według Katarzyny Krawczyk w przypadku nieodpłatnego udostępnienia garażu na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą przedsiębiorca może być zobowiązany do rozliczenia VAT. A jeśli w wyniku zawarcia umowy użyczenia zmieni się przeznaczenie garażu, to może to wpłynąć na wysokość podatku od nieruchomości.