W toku postępowania interpretacyjnego organy podatkowe nie są uprawnione do dowodowego ustalania i weryfikowania stanu faktycznego dochodzonej przez wnioskodawcę interpretacji indywidualnej. Organy podatkowe mają prawo wzywać podatnika do uzupełnienia opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego
Rozmowa z Wiesławą Dróżdż | Ministerstwo Finansów
Przypomnijmy, kiedy minister finansów wyda indywidualną interpretację podatkową?
Minister finansów na pisemny wniosek zainteresowanego wydaje w jego indywidualnej sprawie pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Interpretacja może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej zobowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
Czy pięć izb skarbowych, które w imieniu ministra finansów wydają interpretacje, mogą sprawdzać, czy przedstawiony przez podatnika we wniosku o interpretację stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe są prawdziwe?
W toku postępowania interpretacyjnego organy podatkowe nie są uprawnione do dowodowego ustalania i weryfikowania stanu faktycznego dochodzonej przez wnioskodawcę interpretacji indywidualnej (wyrok NSA z 7 stycznia 2009 r., sygn. akt II FSK 1408/07). Organy podatkowe mają prawo wzywać podatnika do uzupełnienia opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Nie mają jednak instrumentów, aby ocenić, czy stan faktyczny (zdarzenie przyszłe), nawet jeśli został przedstawiony wyczerpująco w sposób pozwalający na dokonanie jego oceny prawnej, zawiera wszystkie elementy, które wystąpiły w rzeczywistości, ani czy są one prawdziwe.
Zatem organ podatkowy wydający interpretację związany jest opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji.
Według niektórych ekspertów organy podatkowe traktują interpretacje jako warunkowe. Czy to słuszny zarzut?
W obecnie obowiązującym stanie prawnym interpretacje indywidualne nie stanowią prawa, nie tworzą i nie przewidują obowiązku zastosowania się do nich przez wnioskodawców, dla których zostały wydane oraz nie mają formalnie mocy wiążącej dla organów podatkowych. Moc wiążąca interpretacji indywidualnych odnosi się wyłącznie do kwestii związanych z ochroną prawną z tytułu, zastosowania się do interpretacji, postępowania zgodnego z treścią interpretacji, w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym. Ochrona prawna nie obejmuje jednak zakazu wszczynania postępowania podatkowego ani sytuacji, w których stan faktyczny będący przedmiotem wniosku o interpretację nie jest tożsamy ze stanem faktycznym ustalonym w postępowaniu podatkowym w zakresie istotnym dla jego kwalifikacji prawnej pozwalającej na określenie opodatkowania.