Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2010 rok powinno odbyć się najpóźniej 30 czerwca. Od tego dnia pozostanie 15 dni na złożenie stosownych dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym i Monitorze Polskim B. Również w ciągu 15 dni od przyjęcia sprawozdania przez odpowiedni organ trzeba wyłączyć możliwość dokonania jakichkolwiek zmian w księgach 2010 roku
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego jest jednym z ostatnich czynności przy rozliczeniu roku obrotowego. Na wykonanie tego obowiązku podmioty – zgodnie z ustawą o rachunkowości – mają 6 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Oznacza to, że w przypadku gdy rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, ostatnim dniem na dokonanie tej czynności jest 30 czerwca.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych

Należy pamiętać, że po zatwierdzeniu sprawozdania nie można już właściwie dokonywać żadnych zmian w księgach rachunkowych rozliczonego okresu sprawozdawczego. Dlatego przepisy ustawy o rachunkowości nakazują nieodwracalnie wyłączyć możliwość dokonywania jakichkolwiek zapisów w tych księgach. Należy to uczynić w terminie 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o rachunkowości czynność ta nazywana jest ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych.
Również w terminie 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania kierownik jednostki musi złożyć sprawozdanie finansowe w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Obowiązek ten dotyczy wszystkich jednostek podlegających rejestracji w tym organie. Obowiązek składania sprawozdań w organie rejestrowym (gminie) nie mają osoby fizyczne.

Składanie sprawozdań finansowych

Podmioty, które mają obowiązek ogłaszania sprawozdań zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości w Krajowym Rejestrze Sądowym, muszą złożyć:
● roczne sprawozdanie finansowe,
● opinię biegłego rewidenta, jeśli sprawozdanie podlegało badaniu,
● odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,
● sprawozdanie z działalności jednostki w przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni oraz przedsiębiorstw państwowych.
Sprawozdanie finansowe musi być przekazane wraz z formularzem KRS-Z30 – Sprawozdania finansowe i inne dokumenty. Jego wzór określa załącznik nr 26 do rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U. nr 118, poz. 1247 z późn. zm.).
Wraz z przekazywanymi dokumentami należy dostarczyć dowód uiszczenia opłaty. Trzeba więc pamiętać, że po pierwsze – konieczne będzie uiszczenie opłaty w wysokości 250 zł, ponieważ składane dokumenty podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Po drugie – podmiot musi uiścić opłatę sądową w związku z dokonaniem zmiany w KRS w wysokości 40 zł. Opłaty te można uiścić łącznie np. na rachunek bankowy lub w kasie sądu, w którym funkcjonuje wydział gospodarczy KRS, do którego składany jest wniosek.
Może się jednak zdarzyć taka sytuacja, że organ zatwierdzający nie przyjmie sprawozdania finansowego w terminie. Wówczas sprawozdanie należy złożyć w ciągu 15 dni po terminie ustawowym (w przypadku gdy rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym – do 15 lipca), a następnie w terminie 15 dni po jego zatwierdzeniu.

Ogłaszanie rocznych raportów

Sprawozdanie finansowe podlega również ogłoszeniu w Monitorze Polskim B lub Monitorze Spółdzielczym w przypadku spółdzielni. Termin spełnienia tego obowiązku jest taki sam jak w przypadku złożenia dokumentów do sądu rejestrowego, tj. 15 dni od zatwierdzenia. Obowiązek publikacji w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej dotyczy jednak tylko jednostek, których roczne sprawozdania finansowe podlegają obligatoryjnemu badaniu zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości (czyli może też dotyczyć osób fizycznych prowadzących działalność).
Ogłoszeniu w tym przypadku, zgodnie z art. 70 ustawy o rachunkowości, podlega:
● wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej,
● bilans,
● rachunek zysków i strat,
● zestawienie zmian w kapitale własnym,
● rachunek przepływów pieniężnych,
● opinia biegłego rewidenta (w przypadku jednostek sporządzających uproszczone sprawozdanie finansowe w miejsce opinii biegłego należy złożyć informację o rodzaju opinii ze wskazaniem, czy zawiera ona dodatkowe objaśnienia),
● odpis uchwały bądź postanowienia organu o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.
Warto też zauważyć, że w odróżnieniu od dokumentów składanych do KRS w przypadku dzienników urzędowych nie publikuje się sprawozdania z działalności jednostki. Obowiązek sporządzenia takiego raportu dotyczy natomiast spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni oraz przedsiębiorstw państwowych.
Trzeba dodać , że możliwe jest złożenie kserokopii dokumentów uwierzytelnionych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną (czytelne stanowisko, imię i nazwisko).Przekazanie dokumentów sprawozdawczych

Wymienione wyżej dokumenty należy złożyć wraz z listem przewodnim. Powinien on zawierać:
● dokładną nazwę i adres firmy (ewentualnie poprzednią nazwę i datę zmiany),
● adres korespondencyjny (jeżeli występuje),
● nazwę i adres firmy, na który należy wystawić fakturę VAT,
● numery NIP, REGON, PKD,
● telefon kontaktowy.
Sprawozdanie finansowe można złożyć bezpośrednio lub przesłać je listem poleconym na odpowiedni adres.
W przypadku publikacji w Monitorze Polskim B adres to: Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zespół Monitora Polskiego B 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71.
Spółdzielnie przekazują dokumenty na adres: Krajowa Rada Spółdzielcza Redakcja Monitora Spółdzielczego, 00-013 Warszawa, ul. Jasna 1.

Koszty publikacji sprawozdania

Publikacja sprawozdania może być dość kosztowna. Złożone kompletne sprawozdanie zostaje wycenione zgodnie z zasadami kalkulacji. Następnie wycena zostanie wysłana do adresata. Po dokonaniu wpłaty wystawiana jest faktura VAT (od 2011 roku – obowiązuje 23-proc. stawka VAT).
Zgodnie z przepisami opłata za każdą stronę Monitora Polskiego B nie może być niższa niż 610 zł. Należy pamiętać, że począwszy od 2002 roku, co roku ta kwota ulega podwyższeniu o wysokość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem określaną corocznie w ustawie budżetowej. W 2011 roku opłata za jedną stronę wynosi – 770,70 zł brutto.
Ewidencja opłaty sądowej
Składając sprawozdanie do Krajowego Rejestru Sądowego, należy uiścić opłatę sądową i opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stanowią one koszty działalności operacyjnej i są ujmowane na koncie 450 – Podatki i opłaty.
Ujęcie w księgach opłaty za publikację sprawozdania
Koszty publikacji sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B ewidencjonuje się w księgach rachunkowych jako usługi.
Ewidencja opłaty z tego tytułu może przebiegać w następujący sposób:
1. Dokonanie wpłaty na poczet usługi ogłoszenia sprawozdania: strona Wn konta 202 – Rozrachunki z dostawcami, strona Ma konta 130 – Rachunek bankowy.
2. Zarachowanie otrzymanej faktury: strona Wn konta 300 – Rozliczenie zakupu (wartość netto usługi), strona Wn konta 225 – Rozliczenie VAT naliczonego (wartość VAT), strona Ma konta 202 – Rozrachunki z dostawcami (kwota zobowiązania wobec usługodawcy).
3. Ujęcie opłaty w kosztach: strona Wn 420 – Usługi obce, strona Ma konta 300 – Rozliczenie zakupu.
Podstawa prawna
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).