Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych w terminie 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego uniemożliwia dokonywanie w nich zmian.
Podmioty, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, powinny w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego, tj. do 15 lipca, ostatecznie zamknąć księgi rachunkowe. Termin ten dotyczy sytuacji, gdy zatwierdzenie nastąpiło 30 czerwca.
Maciej Czapiewski, biegły rewident, partner HLB M2 Audyt, przypomina, że zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego. Jednak może się zdarzyć, że sprawozdanie nie zostanie zatwierdzone w tym terminie (brak zgody wspólników, brak opinii biegłego rewidenta, zawieszenie walnego zgromadzenia). Wówczas z zamknięciem ksiąg należy poczekać na podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.
– W praktyce zdarza się często, że księgowi zapominają ostatecznie zamknąć księgi rachunkowe za poprzedni rok obrotowy – twierdzi nasz rozmówca.
Dodaje, że może to spowodować poważne problemy, jeżeli któraś z osób uprawnionych do wprowadzania zapisów księgowych omyłkowo lub celowo wprowadziła dodatkowe zapisy już po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Ostateczne zamknięcie polega bowiem na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów w tych księgach rachunkowych.
Według Macieja Czapiewskiego prowadzi to do sytuacji, w której księgi rachunkowe za dany rok obrotowy będą niezgodne z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym, a to podważa zaufanie do całego systemu rachunkowości takiej jednostki. Z tego względu zaleca się, aby przed dokonaniem operacji zamknięcia ksiąg rachunkowych upewnić się, że dane w księgach są zgodne z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym, a następnie niezwłocznie zamknąć księgi. Nie trzeba też czekać z ostatecznym zamknięciem do 15. dnia po zatwierdzeniu sprawozdania, gdyż można przeprowadzić tę operację wcześniej.