Usługi zakwaterowania i wyżywienia w internacie szkoły są zwolnione z obowiązku ewidencji przy użyciu kasy fiskalnej.
Izba Skarbowa w Poznaniu wyjaśniła, czy usługi zakwaterowania i wyżywienia w internacie szkoły są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej.
Izba skarbowa zajęła się sprawą obowiązków ewidencyjnych szkoły średniej zawodowej, posiadającej obsługiwaną przez własnych pracowników stołówkę i internat, która jest podatnikiem VAT. W internacie zakwaterowani są uczniowie, z którymi podatnik ma podpisane umowy, co powoduje zwolnienie z VAT. Uczniowie ci mają obowiązek korzystania ze stołówki podatnika. Za zakwaterowanie i wyżywienie pobierane są opłaty – po kosztach, które wpłacane są na rachunek bankowy lub w formie gotówkowej w kasie szkoły.
Podatnik jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Internat i stołówka wchodzą w skład szkoły i są jej integralną częścią, podlegającą dyrektorowi szkoły. Klasyfikacja statystyczna wykonywanych czynności według PKWiU mieści się w zakresie: usługi stołówkowe – 56.29.20.0, usługi zakwaterowania – 55.90.11.0, usługi zakwaterowania uczniów własnych i uczniów sąsiednich szkół, z którymi podatnik ma podpisane umowy.
Według poznańskiej izby, jeśli podatnik nie przekroczył wcześniej i nie przekroczy w 2011 roku limitów z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych (40 tys. zł przy kontynuacji działalności gospodarczej lub 20 tys. zł przy rozpoczęciu działalności gospodarczej – przyp. red.), nie ma obowiązku rozpoczęcia ewidencjonowania tej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Natomiast w przypadku przekroczenia tych limitów zastosowanie znajdą przepisy dotyczące zwolnienia przedmiotowego.
W takim przypadku świadczone przez podatnika usługi zakwaterowania uczniów w internacie zaklasyfikowane do PKWiU 55.90.11.0 będą zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej, jako usługi wymienione w poz. 21 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, o ile świadczenie tych usług w całym zakresie dokumentowane jest fakturami.
Także świadczone przez podatnika usługi w zakresie wyżywienia uczniów (usługi stołówek) będą zwolnione z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej.
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 maja 2011 r. (nr ILPP2/443-355/11-6/AK).