Uczelnie, zwłaszcza niepubliczne na różne sposoby usiłują zainteresować swoją ofertą przyszłych studentów. Jednym z nich jest zwolnienie z czesnego dla najlepszych maturzystów. Z punktu widzenia osób, które z takiego przywileju skorzystają, istotne jest to, czy wartość czesnego stanowi przychód podlegający opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

– Obniżka czesnego musi mieć charakter zindywidualizowany, aby było można mówić o przychodzie konkretnego podatnika – mówi Grażyna Nelip, doradca podatkowy w Tax-Net.

Z takim przypadkiem mamy do czynienia w opisanej sytuacji, gdzie ulga dla studenta ma charakter uznaniowy i indywidualny.

– W konsekwencji zwolnienie lub umorzenie czesnego studentowi generuje u niego przychód z innych źródeł, a uczelnia będzie musiała sporządzić informację PIT-8C – stwierdza Grażyna Nelip.

Nasza rozmówczyni zwraca jednak uwagę, że podatek nie wystąpi, gdy umorzenie czesnego stanowi pomoc materialną ze względu na trudną sytuację studenta. W takiej sytuacji powstaje przychód, który jest zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o PIT. Na podstawie tego przepisu zwolnione z podatku są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie odrębnych przepisów. W takim przypadku uczelnia nie sporządza informacji PIT-8C.