Spółki kapitałowe mogą ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku od pożyczek udzielonych im przez wspólników. Wprowadzony ponownie w 2007 r. obowiązek jego zapłaty był niezgodny z przepisami unijnymi. Odsetki zapłaci budżet państwa.
Wczorajsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE (sprawa C-212/10 Logstor ROR Polska) potwierdziło, że wprowadzenie do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) na lata 2007 – 2008 obowiązku podatkowego z tytułu pożyczek udzielanych spółkom przez ich wspólników było niezgodne z prawem UE. Podatek był pobierany w wysokości 0,5 proc. od zmiany umowy spółki, za którą uznawano otrzymanie pożyczki od udziałowca.
Trybunał orzekł, że ponowne wprowadzenie tego obciążenia w 2007 roku przez Polskę (od 1 maja 2004 r. podatek ten nie był pobierany) jest sprzeczne z art. 4 ust. 2 Dyrektywy Rady 69/335/EWG z 17 lipca 1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, zmienionej Dyrektywą Rady 85/303/EWG z 10 czerwca 1985 r.