Bezrobotny planuje rozpocząć działalność gospodarczą. Myśli o wystąpieniu o dotację z urzędu pracy lub funduszy unijnych.

– Czy zapłacę podatek dochodowy – pyta pan Włodzimierz z Pułtuska.

Podatnicy PIT są zobowiązani zaliczać wszystkie przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, m.in. dotacje otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków. Jednak dotacje przyznane z urzędu pracy lub w ramach Programu Operacyjnego podlegają zwolnieniu z PIT. Oznacza to, że nie należy ich wykazywać w przychodach podatkowych.

Sytuacja komplikuje się w przypadku ustalania kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli z dotacji pokryjemy zakup środków trwałych, wówczas tych wydatków nie zaliczymy do kosztów podatkowych.

Natomiast jeżeli dotację przeznaczymy na zakup wyposażenia lub towarów handlowych, decydujące znaczenie ma źródło jej pochodzenia. W przypadku dotacji z urzędu pracy wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Z kolei wykorzystanych na ten cel funduszy z Programu Operacyjnego nie mamy prawa ująć w tych kosztach.

Gdy warunki otrzymania dotacji nie zostały dopełnione, należy liczyć się z jej zwrotem. Nie oznacza to, że podatnik musi dokonać korekt przychodów, gdyż dotacja jako zwolniona nie była w nich ujęta. Wraz ze zwrotem podatnik uzyska prawo do zaliczenia odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji, gdyż przepisy uniemożliwiające ich zaliczenie nie mają już zastosowania. Zwrot dotacji nie będzie stanowić kosztu podatkowego. Brak jest bowiem związku tego wydatku z przychodami podatkowymi.

Bezrobotni mogą otrzymać dotacje, których celem jest sfinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, w tym zakup np. towarów handlowych czy środków trwałych. Możliwe jest ich uzyskanie z powiatowego urzędu pracy w trybie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Alternatywnie można otrzymać dotację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podstawa prawna

Art. 14 ust. 2 pkt 2, art. 21 ust. 1 pkt 121 i 137, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 45 i 56 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.).