Przekazanie pozostałej części odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych trzeba zaksięgować na koncie 135 – Rachunek bankowy środków ZFŚS.
Do końca września podmioty tworzące zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) muszą przekazać pozostałą część odpisu na ten fundusz. Taki obowiązek wynika z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.). Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy funduszu w terminie do 30 września tego roku, z tym że do 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75 proc. równowartości odpisów podstawowych.
Przelew środków z rachunku ogólnego bankowego na rachunek środków z ZFŚS do 30 września można zaksięgować w następujący sposób: strona Wn konta 135 – Rachunek bankowy środków ZFŚS, strona Ma konta 130 – Rachunek bankowy.
– Przekazanie środków pieniężnych stanowiących równowartość tych odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS jest warunkiem zaliczenia odpisów zwiększeń naliczonych w 2011 r. do kosztów uzyskania przychodów – mówi Zofia Podhorodecka, prezes zarządu Auxilium.
Ekspert przypomina również, że ZFŚS tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Obowiązek ten mają również pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników.