Podatnik, który chciałby upewnić się, że jego zeznanie PIT za 2010 rok dotarło do urzędu skarbowego, może o to zapytać. Trzeba poprosić o wgląd do akt sprawy.
Zasady kontaktu podatnika z urzędem skarbowym reguluje ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Zasadnicza część tych unormowań dotyczy postępowania podatkowego, jednak ze względu na to, że urząd skarbowy musi działać zgodnie z prawem w sposób budzący zaufanie do organów podatkowym ogólne zasady wynikające z tych unormowań stosuje się we wszystkich kontaktach podatnika z urzędem skarbowym. Paweł Małecki, doradca podatkowy, podkreśla, że podatnik ma prawo wglądu w akta sprawy. Zatem również bez wszczętego postępowania podatkowego podatnik może zwrócić się do urzędu skarbowego o udostępnienie złożonych przez niego deklaracji podatkowych.
– Domagając się udostępnienia takiego dokumentu, podatnik uzyska automatycznie informacje o tym, czy taki dokument został złożony – podpowiada Paweł Małecki.